Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009 [książka]

49,90 zł

Autor: Leszek Sykulski

Rok wydania: 2015

Miejsce: Chorzów

Wydawca: Chorzowskie Towarzystwo Naukowe

Ilość stron: 318

OPIS

Po 1989 r. mamy w Polsce do czynienia z odrodzeniem się geopolityki jako dziedziny badań oraz jako doktryny. w III RP powstało dotąd sporo prac poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu geopolityki oraz historii myśli geopolitycznej . Myśl geopolityczna, traktowana jako element myśli politycznej, stała się także tematem dysertacji naukowych, zarówno doktorskich, jak i habilitacyjnych. Jedną z cech charakterystycznych tego rodzaju myśli politycznej jest fakt, że obok działaczy politycznych, analityków i publicystów, tworzą ją przedstawiciele świata nauki oraz sfer wojskowych. Publikacje naukowe są niejednokrotnie o wiele ważniejszym źródłem analizy myśli geopolitycznej z uwagi na fakt, że stanowią źródło pierwotne. Nierzadko jest tak, że dopiero uproszczone wersje twierdzeń, prezentowanych na łamach artykułów i książek o charakterze naukowym, są adaptowane i popularyzowane przez publicystów i polityków. Wiele koncepcji geopolitycznych zostało stworzonych przez wybitnych badaczy: politologów, geografów czy historyków (takich jak np. Rudolf Kjellén, Halford Mackinder, Fernand Braudel, Eugeniusz Romer, Zygmunt Wojciechowski czy Andrzej Piskozub). Stąd w badaniach poświęconych myśli geopolitycznej dużą uwagę należy poświęcić analizie publikacji naukowych.

Rodzima myśl geopolityczna w pierwszych dwudziestu latach III Rzeczpospolitej, sięgając do historii i tradycji polskiej geopolityki, poszukiwała odpowiedzi na problemy związane z rolą Polski w Europie oraz jej tożsamością w skali regionalnej i ogólnoeuropejskiej. Starała się wyznaczać strategie w kategoriach geopolitycznych, czyli uwzględniających uwarunkowania polityczno-przestrzenne, odwołujących się bezpośrednio do położenia geograficznego i jego wpływ na kształtowanie się stosunku sił w regionie i określaniu wektorów polityki zagranicznej. Dyskurs w obrębie tego nurtu myśli politycznej kreślił kody geopolityczne, czyli obrazy-wyobrażenia Polski, jej sojuszników i potencjalnych przeciwników.

Najważniejszym celem monografii jest przedstawienie głównych nurtów polskiej myśli geopolitycznej w latach 1989-2009 oraz próba wyjaśnienia, jaką rolę ogrywała ona w sporze intelektualnym dotyczącym międzynarodowej tożsamości Polski w pierwszym dwudziestoleciu III RP.  Jak dotąd w literaturze polskiej nie podjęto próby całościowego podsumowania głównych kierunków rodzimej myśli geopolitycznej po 1989 r.

Może zainteresują Cię również:

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long