Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009 [e-book]

29,90 zł

Autor: Leszek Sykulski

Rok wydania: 2015

Miejsce: Chorzów

Wydawca: Chorzowskie Towarzystwo Naukowe

Ilość stron: 318

Typ pliku: PDF

OPIS

Po 1989 r. mamy w Polsce do czynienia z odrodzeniem się geopolityki jako dziedziny badań oraz jako doktryny. w III RP powstało dotąd sporo prac poświęconych różnym zagadnieniom z zakresu geopolityki oraz historii myśli geopolitycznej . Myśl geopolityczna, traktowana jako element myśli politycznej, stała się także tematem dysertacji naukowych, zarówno doktorskich, jak i habilitacyjnych. Jedną z cech charakterystycznych tego rodzaju myśli politycznej jest fakt, że obok działaczy politycznych, analityków i publicystów, tworzą ją przedstawiciele świata nauki oraz sfer wojskowych. Publikacje naukowe są niejednokrotnie o wiele ważniejszym źródłem analizy myśli geopolitycznej z uwagi na fakt, że stanowią źródło pierwotne. Nierzadko jest tak, że dopiero uproszczone wersje twierdzeń, prezentowanych na łamach artykułów i książek o charakterze naukowym, są adaptowane i popularyzowane przez publicystów i polityków. Wiele koncepcji geopolitycznych zostało stworzonych przez wybitnych badaczy: politologów, geografów czy historyków (takich jak np. Rudolf Kjellén, Halford Mackinder, Fernand Braudel, Eugeniusz Romer, Zygmunt Wojciechowski czy Andrzej Piskozub). Stąd w badaniach poświęconych myśli geopolitycznej dużą uwagę należy poświęcić analizie publikacji naukowych.

Rodzima myśl geopolityczna w pierwszych dwudziestu latach III Rzeczpospolitej, sięgając do historii i tradycji polskiej geopolityki, poszukiwała odpowiedzi na problemy związane z rolą Polski w Europie oraz jej tożsamością w skali regionalnej i ogólnoeuropejskiej. Starała się wyznaczać strategie w kategoriach geopolitycznych, czyli uwzględniających uwarunkowania polityczno-przestrzenne, odwołujących się bezpośrednio do położenia geograficznego i jego wpływ na kształtowanie się stosunku sił w regionie i określaniu wektorów polityki zagranicznej. Dyskurs w obrębie tego nurtu myśli politycznej kreślił kody geopolityczne, czyli obrazy-wyobrażenia Polski, jej sojuszników i potencjalnych przeciwników.

Najważniejszym celem monografii jest przedstawienie głównych nurtów polskiej myśli geopolitycznej w latach 1989-2009 oraz próba wyjaśnienia, jaką rolę ogrywała ona w sporze intelektualnym dotyczącym międzynarodowej tożsamości Polski w pierwszym dwudziestoleciu III RP.  Jak dotąd w literaturze polskiej nie podjęto próby całościowego podsumowania głównych kierunków rodzimej myśli geopolitycznej po 1989 r.

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest twitter youtube linkedin tiktok twitch spotify website search menu close shopping-cart information menu-arrow check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long